Przejdź do treści

Misją Grupy Energa jest zrównoważony wzrost i dostarczanie Polakom najlepszych rozwiązań

Forum Wizja Rozwoju w ostatnich latach urosło do rangi jednego z najbardziej znaczących wydarzeń gospodarczych w północnej Polsce. Dlatego udział w tak istotnym wydarzeniu, jest dla nas – jako jednej z czterech największych grup energetycznych w Polsce – ogromnym zaszczytem i wyzwaniem.

Grupa Energa, jest nie tylko koncernem zajmującym się dystrybucją, wytwarzaniem oraz obrotem energii elektrycznej, dostarczającym i sprzedającym prąd ponad 3 mln odbiorców. Jest także jednym z największych przedsiębiorców na Pomorzu czynnie uczestniczącym w
życiu lokalnej społeczności.

Obecnie Energa przeszła bardzo poważny proces restrukturyzacji – i to zarówno strukturalnych, jak i jakości pracy w organizacji. Przeprowadzone zmiany zagwarantują realizację od lat towarzyszących nam celów – zachowania równowagi pomiędzy oczekiwaniami naszych interesariuszy, a ochroną środowiska naturalnego. Staramy się także odchodzić od modelu nastawionego wyłącznie na maksymalizowanie zysku, do sytuacji, w
której najistotniejszy staje się trwały, zrównoważony rozwój. Służy temu, zakończony pod koniec ubiegłego roku, proces Wdrożenia Optymalnej Struktury Grupy. Trwające półtora roku działania restrukturyzacyjne, zakończyły się spektakularnym sukcesem – liczba spółek została zredukowana z 44 do 22, trzy niezależne segmenty biznesowe zastąpiono czterema scentralizowanymi liniami biznesowymi. Zmiany te zasadniczo skróciły ścieżki decyzyjne i wzmocniły nadzór właścicielski. Skorzystali na nich klienci i pracownicy. Prostsze i skuteczniejsze stało się też zarządzanie samą firmą.

Czas na jeszcze lepszy model zarządzania

Zastępowanie starego nowym często budzi zastrzeżenia, zdarza się, że nawet opór. Taka jest po prostu ludzka natura. W przypadku zmian w Enerdze było jednak inaczej. Kiedy wiosną 2016 roku, ówczesny Zarząd pomorskiego koncernu energetycznego po raz pierwszy zaproponował głęboką restrukturyzację firmy, bardzo szybko stało jasne, że zmiany pójdą w dobrym kierunku i wszyscy na tym zarobią – i pracownicy, i klienci, i właściciel, czyli Skarb Państwa, do którego Grupa Energa należy.

Ostateczny pomysł, w jaki sposób zastąpić – już nieco anachroniczny model zarządzania – nową, zoptymalizowaną strukturą, w sierpniu 2017 roku przedstawił ówczesny Zarząd Grupy Energa. Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz i uzyskaniu zgód korporacyjnych – w tym akceptacji ze strony związków zawodowych – przystąpiliśmy do Wdrożenia Optymalnej
Struktury Grupy Energa.

Proces wdrażania zmian trwał zaledwie 14 miesięcy. A to naprawdę bardzo niewiele, jak na koncern zatrudniający ponad dziewięć tysięcy pracowników. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu pracowników i związków zawodowych, udało się nam terminowo i bezboleśnie przeprowadzić wszystkie procesy scaleniowe. A nie było to proste, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę, że projekt WOS dotyczył dwóch trzecich załogi, czyli niemal 6,5 tysięcy pracowników, z czego blisko połowa musiała zmienić pracodawcę.

Głównym założeniem procesu Wdrożenia Optymalnej Struktury Grupy była potrzeba spłaszczenia zarządzania organizacją i jej poszczególnymi elementami. Nowy model zakładał skrócenie ścieżek decyzyjnych, wprowadzenie zoptymalizowanego zarządzania budżetem inwestycyjnym, wzmocnienie nadzoru właścicielskiego oraz uproszczenie większości
procedur. Wszystkie te czynniki miały na względzie bardziej optymalne wykorzystanie potencjału pracowników, zmniejszenie kosztów administracyjnych oraz zwiększenie zysków.

Z pożytkiem dla ludzi

Istotny wpływ na ograniczenie kosztów funkcjonowania Grupy miała wprowadzona w nowym modelu centralizacja procesów zarządczych. To posunięcie zredukowało o połowę ilość – często dublujących się zakresami kompetencyjnymi – spółek oraz ich rad nadzorczych i zarządów. Wraz z wprowadzeniem WOS wzrosła rola synergii i pełnego wykorzystania
możliwości konsolidowanych spółek.

Wdrożenie Optymalnej Struktury w Grupie było procesem złożonym i wieloaspektowym, nie mniej, na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki, koniecznym. Restrukturyzacja spowodowała płynniejsze zarządzanie budżetem inwestycyjnym i zasadniczo zwiększyła potencjał Grupy. Dzięki centralizacji zarządzania wyeliminowane zostały sytuacje, w których dochodziło do zatarcia wspólnych celów w spółkach, rywalizacji podmiotów wewnątrz Grupy oraz braku szerszego spojrzenia na interes całego koncernu. Zminimalizowanie tych czynników umożliwiło uzyskanie znacznych oszczędności, które przeznaczymy na rozwój firmy oraz poprawę usług kierowanych do klienta.

Po zoptymalizowaniu procedur, strategia zarządzania Grupą stała się o wiele bardziej zrozumiała dla pracowników. Dzięki temu kadrze managerskiej łatwiej jest nie tylko zarządzać kompetencjami załogi, lecz również bardziej optymalnie wykorzystywać jej umiejętności. Nowy model zarządzania przełożył się na jakość pracy i poczucie bezpieczeństwa pracowników. Zapewnił również zwiększenie zatrudnienia, bezpieczeństwo
infrastruktury energetycznej i optymalizacje wyników finansowych.

Grupa Energa, jako pierwsza, i do tej pory jedyna w Polsce firma energetyczna, zdecydowała się na tak kompleksową reformę struktury organizacyjnej. Wykonaliśmy trudną operację, która nie miała na celu wyłącznie zwiększenia zysków firmy, lecz przede wszystkim, brała pod
uwagę dobro ludzi – naszych pracowników. Było to zadanie tym bardziej odpowiedzialne, że przeprowadzane na żywym organizmie. Jestem naprawdę bardzo dumny z faktu, że udało nam się w krótkim czasie zrestrukturyzować tak dużą liczbę spółek. WOS już przynosi efekty –
firmie finansowe, otoczeniu społeczne.  I co najistotniejsze – wyniki te są bardziej niż obiecujące. Dlatego wierzę gorąco, że Grupa Energa nadal będzie się doskonale rozwijać, a tym samym gwarantować Polakom dalszy wzrost poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Wierzę także, iż obrany, nowy model zarządzania Grupą podniesie kondygnację życiową nie tylko naszych pracowników, lecz także pomoże Enerdze w budowaniu dobrych relacji ze społecznością lokalną.