Przejdź do treści

Polityka Energetyczna Polski 2040 w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej UE

Dzień 1 – 24.06.2019
10:45–11:35
Sala 11

Zarządzanie energią stanowi istotny obszar krajowej gospodarki i dotyczy zarówno potencjału energetycznego , jak i funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Ważnym zagadnieniem jest spełnianie obowiązków prawnych dla przedsiębiorców . Istotne są również cele w zakresie zwiększenia efektywnego korzystania z zasobów energetycznych i poszanowania energii.. Powszechna dostępność energii o odpowiedniej jakości, przy akceptowanych społecznie kosztach oraz poszanowaniu środowiska naturalnego wymaga znaczącej poprawy kondycji polskiej energetyki. Sprzyjać ona będzie wzmacnianiu niezależności oraz międzynarodowej pozycji Polski, przyśpieszeniu rozwoju gospodarczego kraju, a także wzrostowi dobrobytu wszystkich obywateli i przyszłych pokoleń Polaków.
Polska racja stanu wymaga, aby wszelkie działania związane z realizacją polityki energetycznej państwa prowadzone były z wielką rozwagą, determinacją i konsekwencją, przez kolejne koalicje rządowe, przy unikaniu koniunkturalnych zmian pod presją rozmaitych czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Globalnym trendem w energetyce jest dążenie do konwergencji odnawialnych źródeł energii oraz technologii informacyjnych. Debatę pragnęlibyśmy potraktować jako wkład do dyskusji publicznej służącej stworzeniu zbioru powszechnie akceptowanych zasad determinujących efektywny rozwój energetyki w Polsce. Intencją naszą jest przyczynienie się do określenia kierunków rozwoju energetyki polskiej w dłuższej perspektywie czasowej.

Kluczowe zagadnienia
(1) Czy energia jest towarem niezbędnym dla życia każdego człowieka i jak to może wpłynąć na poziom społeczno-gospodarczego rozwoju kraju???
(2) Czy energetyka może być napędem całej gospodarki kraju???
(3) Węgiel kamienny i brunatny są narodowym bogactwem Polski i jak powinny być efektywnie wykorzystywane w warunkach wzrostu zapotrzebowania na energię i zachowania zasady efektywności energetycznej i poszanowania energii jako podstawy racjonalnego użytkowania ???
(4) Jak Państwo wywiązuje się z obowiązku zapewnienia dostępu do energii w odpowiedniej ilości i odpowiedniej jakości wszystkim mieszkańcom kraju i budowania świadomości energetycznej społeczeństwa ???
(5) Jaka powinna być rola Państwa w energetyce ???
(6) Rynek energii działa w interesie odbiorcy energii, ale czy musi zapewnić warunki dla realizacji inwestycji niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa w perspektywie wieloletniej???
(7) Czy zadaniem prawa w energetyce jest zbilansowanie chwilowych interesów odbiorców ze zrównoważonym rozwojem kraju i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa w wieloletniej perspektywie???
(8) Czy i jak zróżnicowany mix energetyczny zapewni najlepsze warunki efektywnego wykorzystania energii ???